Kolofon

Božidar Djurica
ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA
BOŽANSKI VPLIV VESOLJA
Prvi del: Osnovne zakonitosti

www.zivljenjsko-kozmicna.net

Lektor: dr. Vladimir Osolnik, prof.
Založnik: Alternativa, Irena Golouh, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
041 284 879
Oblika: www.atelje2050.si

Elektronska izdaja

Ljubljana, oktober 2023


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 165421315
ISBN 978-961-95065-2-3 (HTML)
ISBN 978-961-95065-3-0 (PDF)

arrow_right_alt