3. SVETOVI ŽIVLJENJA

Delo zdravilcev na nivoju življenjsko-kozmične energije ali na nivoju duhovnih energij še vedno ni dovolj znanstveno raziskano in zato ne poznamo vseh parametrov teh energij. Poskusi, da bi se dokazale lastnosti nekaterih duhovnih energij, ki so jih uporabljali in razlagali hermetisti in alkemisti s primerjavami z delovanji električnega polja ali nekim magnetnim fuidom ni dalo zadovoljivih rezultatov. Dokazi so sloneli na že ustaljenih znanstvenih spoznanjih, ki so bila pomanjkljiva in niso dala želenih rezultatov oziroma na njihovi osnovi ni bilo možno izdelati zakonov za energijo, ki deluje preko naših fzikalnih pojmov in ugotovitev.

arrow_right_alt