Kolofon

Božidar Djurica
ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA
ZDRAVJE JE SREČA
Tretji del: Primeri iz prakse

www.zivljenjsko-kozmicna.net

Lektor: dr. Vladimir Osolnik, prof.
Založnik: Alternativa, Irena Golouh, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
041 284 879
Prelom: Matjaž Plut

Elektronska izdaja

Ljubljana, oktober 2023


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 167864579
ISBN 978-961-95065-5-4 (HTML)
ISBN 978-961-95065-6-1 (PDF)

arrow_right_alt