Kolofon

Božidar Djurica
ZDRAVLJENJE PROSTOROV Z
ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNO ENERGIJO
Čisto okolje

www.zivljenjsko-kozmicna.net

Lektor: dr. Vladimir Osolnik, prof.
Založnik: Alternativa, Irena Golouh, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
041 284 879
Vse pravice pridržane

Elektronska izdaja

Ljubljana, oktober 2023


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 167865347
ISBN 978-961-95065-9-2 (HTML)
ISBN 978-961-96420-0-9 (PDF)

arrow_right_alt